Barzellette in sardo di Gigi Tatti

Marieddu cun su babbu Sebastianu

Marieddu: Babbu, ti potzu fai una domanda?

Sebastianu: Certu fillu miu, ita mi depis pedì?

Marieddu: a boli sciri candu est sa festa de nonna, sa mamma de mamma?

Sebastianu: Se festa de nonna tua, est candu si ndi andat a domu sua!

Marieddu: O babbu, e candu est sa festa tua?

Sebastianu: Candu mamma tua non est in domu!

………………………………………………………………………………………………………………………

Gerundiu est in tribunali interrogau de su giudici

Su giudici: Mi depit spiegai po cali motivu at tzacau una puntada de pei a sa brenti de sa sroga.

Gerundiu: Est culpa sua.

Su giudici: Poita culpa de sa sroga? Spieghimidda sa cosa.

Gerundiu: Poita sroga mia s’est girada totu a una borta!

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Duus piciocheddus Marieddu Pillimeddu funt fueddendi

Pillimeddu: O Marieddu, scòvia, ma osatrus in domu, prima de prandi e cenai pregais?

Marieddu: No, nos no pregaus. Poita mamma ge coxinat beni!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rosabella est torrada a domu e su pobiddu Ginu est meda arrennegau

Ginu: Ma aundi stocada fiasta totu su merì?

Rosabella: Fia in su saloni de bellesa.

Ginu: Si? E as spèndiu dinai?

Rosabella: Certu, ellu gràtis.

Ginu: Aici est! Insaras curri in pressi a ti fai arrimborsai.

Rosabella: Po cali motivu nara.

Ginu: Poita ses prus lègia da de prima!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Marieddu est in campagna cun su babbu Onorio, candu bint unu proceddu pascendi

Onoriu: Bis o Marieddu, custu est un proceddu de latti.

Marieddu: Ge ddu biu babbu. E fueddat comenti tui, candu ses dromiu!

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Serina si presentat in farmacia

Serina: Buonasera: m’iat a serbì una dose de arsenico

Su farmacista: Poita ddi serbit s’arsenicu? Ge dd’at a scit ca est unu velenu mortali.

Serina: Ge ddu sciu ca est velenu mortali. Ma mi serbit a posta po bòciri a pobiddu miu.

Su farmacista: Da portat sa retzeta? Oghinò no si dda potzu donai.

Serina: Nossi retzeta no ndi tengu, perou portu custa fotografia.

Su farmacista: (guardando la foto) Ma custa est pobidda mia spollinca! Ma cussu òmini spollau acanta chi est?

Serina: Cuss’acanta est pobiddu miu!

Su farmacista: Insandus ecu s’arsenicu. Cussa fotografia, balit meda de prus de una retzetta!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sidora e Pistillo si funt coiaus, a pustis sa festa, a scuriu funt intrendi in domu insoru

Sidora: Dai a lestru, aberri sa porta, ca no mi parrit s’ora de mi crocai cun tui. Dai movida!

Pistillo: (Con la chiave in mano) bho! Non intrat! Non agatu su stampu!

Sidora: (delusa) Comenti? Non agatas su stampu? Balla, insandus comentzaus pròpiu beni!

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Serina si presentat a su sportellu de una banca

S’impiegau: Comenti dda potzu serbì?

Serina: Depu fai unu prelevamentu. Tengu su contu, a metadi a pari cun pobiddu miu. Ddi potzu fai una domanda?

S’impiegau: Certu. Mi dica.

Serina: Si fait, ia boli prelevai de sa metadi de pobiddu miu!

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Girolla est in in dd’unu negotziu, candu ddi squillat su telefoninu

Girolla: Ciau pobiddu, ses tui. Ma nara ita ses indovinu? Comenti fais a sciri ca seu innoi?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Rasolia si presentat a s’ufìciu de is vìgilis urbanus

Rasolia: Depu denunciai, ca apu pèrdiu su cani. Ita depu fai?

Su vìgili: Non at pensau de poni un annùnciu in sa “Gazzetta del Medio Campidano”?

Rasolia: Sissi. Ci apu puru pensau. Ma su cani miu, no scit ligi!

…………………………………………………………………………………………………………………………

Marieddu est fueddendi cun sa mamma Antenora

Antenora: Ma ita tenis totu arrennegau. Ita as certau cun is amigus?

Marieddu: Sissi mamma.

Antenora: E poita as certau?

Marieddu: Poita fiant pighendumì in giru ca nanca portu is peis tropu mannus.

Antenora: Ma la ca ses tontu. Non est berus, ddu faint scèti po ti fai arrennegai. Toca, bai e parchègia is crapitas in garage e torra a lestru ca sa cena est pronta!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pestiello at incontrau s’amigu Genoriu

Genoriu: Apu scìpiu ca ti ses fatu s’amanti.

Pestiello: Est berus. Ma fuedda abellu, no ndi prengas su logu. Ca seu timendì po no mi scoberri.

Genoriu: E ita ses timendi?

Pestiello: Poita chi ddu scoberrint nanca mi cundannant.

Genoriu: A cali cundanna?

Pestiello: A nanca teni duas srogas!

………………………………………………………………………………………………………………….

Pobiddu e mulleri funt crocaus in camèr’e lettu

Su pobiddu: (intzunchiendi) Seu benendi!

Sa mulleri: Deu puru!

Su fillu: (de sa cameretta) Babbu, mamma, bollu andai deu puru!

Su nonnu: (de s’atra camèra) Ma a cust’ora, aundi dimòniu depeis andai? Labai, ca perou, depeis arregolli a mei puru, no si ddu scaresciais!

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pastiello est ananti a su direttori de sa banca po pedi unu prestidu

Su direttori: Duncas est narendumì ca ddi serbit unu préstidu?

Pastiello: Sissi. Mi serbit po mi comporai una domu.

Su direttori: Si, ma ita garantzias mi donat?

Pastiello: Sa garantzia ca mi serbit tropu!

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marieddu est interrogau de sa maista

Sa maista: Si in dd’una busciaca de is cratzonis agatas dexi eurus e in s’atra busciaca quindixi eurus, cantu dinai portas?

Marieddu: Nudda , signora maestra.

Sa maista: Poita nudda?

Marieddu: Poita ca is cratzonis no funt is mius!

…………………………………………………………………………………………………….

Gerundiu incontrat a pustis medas annus s’amigu Cartesiu

Cartesiu: Saludi amigu stimau, ge fiaus ua dì chene si incontrai? Comenti ti dda passas?

Gerundiu: Gràtzias a deus ge stau beni. Ma sa vida est aici, oi innoi cras in atru logu e duncas est difìcili a s’incontrai.

Cartesiu: Est pròpiu aici! E insandus? Sciu ca ti ses coiau? Cantu fillus tenis?

Gerundiu: Tengu tres fillas, totu coiadas, duas funt stètias fortunadas, una inveci est andada mali.

Cartesiu: Comenti mai?

Gerundi: Poita sa manna s’est coiada cun d’unu professori, sa segunda cun dd’unu dotori, sa tertza inveci est stètia tropu sfortunata.

Cartesiu: Poita sfortunada?

Gerundiu: Poita su pobiddu est disocupau e corrudu!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*