Sa viuda continentali

Andai a Campusantu a portai unu frori a is parentis o a is amigus est una cosa chi medas faint e non sceti sa dì de is mortus. Deu puru, a su mancu duas o tres bortas a su mesi, andau a fai su doveri de chi s’arregordat de is.parentis chi non ci funt prus. Aici, a fortza de andai a cussu logu, si faint conoscentzas cun genti chi coment’e tui, su domigu o su giòbia, andant a portai unu frori o a nai unu “Eterno Riposo” a sa genti chi stimant. Tempu fait, m’est capitau de andai in Toscana, in sa Provìncia de Grosseto e de intrai in su Campusantu po visitai unu parenti chi fiat mancau. Fiat abarrau spantau, candu ia biu acanta de is tumbas, fèminas sètzias in cadireddas, fadendi màglia o cosendi e chistionendi cun atras fèminas, cussa puru sètzias a cadiredda, parriànt fadendi “Salotto o pighendi sa friscura comenti fiat in usu tempu fait in Sardegna, a sa domanda mia, de ita fiant fendi, custa conoscenti m’iat arrespostu, ca ingunis fiat una cosa chi fadiànt totus e aici, medas viudas andànt a fai cumpangia a is pobiddus mortus, po nanca ddus intendi ancora acanta. Ma torrendi a su contu de su Campusantu de bidda, ia fatu sa conoscentza cun dd’una signora antziana, chi dònniaa borta chi andau a portai froris, dda incontrà, pulendi sa tumba de su pobiddu e ponendi bellus matzus de froris friscus, de cussu froris carus, tipu Orchideas o Gìglius biancus. Fiat una signora Continentali chi si fiat còjada cun dd’unu paesanu miu chi si fiat mortu apena andau in pensioni, ma iat lassu scritu in dd’unu billetu, ca a su mancu de mortu boliàt torrai a bidda sua e aici, po esaudiri custu disìgiu, sa signora mancai a “malincoru e a pagu gana, poita fiat abituada a sa vida citadina, ndi fiat calada a bìviri a bidda, in dd’una bella domu chi su pobiddu iat costrùiu, po nanca si gòdiri sa pensioni in sa bidda sua, chi po chistionis de traballu iat dèpiu lassai de piciocheddu. Sa signora teniàt una certa edadi e m’iat cunfidau, ca sa bidda non est chi ddi praxessat meda, poita no fiat ancora arrennèscia a s’ambientai e pagu conoscentzas iat fatu. Is pagu bortas chi bessiàt, fiat scèti po fai sa spesa o po andai a Campusantu e aici ci passàt s’ora, pròpiu comenti ia biu fadendi a is viudas in Toscana. Datu chi non iat tentu sa fortuna de teni fillus, poita si fiat cojada tropu tradu cun custu paesanu chi iat connotu traballendu, in su pròpia fabbrica Torinesa, aundi m’iat contau ca fadiànt “Gianduiottus”, “Caramellase Confettus” po spoalìtzius. Insoma una de cussas Indùstrias famosas chi si bint in Televisioni, in sa publicidadi chi infestat is pagus programas bellus chi sa televisioni Italiana si fait gustai e chi si fait pagai salius cun s’abonamentu. Sa signora, si fiat afetzionada a sa presentza mia e candu m’incontràt no fadiàt de mancu de si fai una chiacherada “ Del più e del meno”, sempri in Italianu, poita mancai su pobiddu essat tentau de dd’insenniai sa lìngua Sarda, pagu fueddus iat imparau a nai e a cumprèndiri e po cussu, deu puru candu dd’incontrà mi sfortzau de fueddai in Italianu po mi fai cumprèndiri mellus. Una giòbia amerì, m’iat cunfidau puru, ca medas viudus de bidda ddi fadiànt su filu e ddi scriiant lìteras de amori, poita sa signora mancai tenessat una certa edadi, si teniàt beni, bistendi eleganti e sempri a permanenti fata e po cussu iat fatu beni sa gana a medas viudus de bidda de si tentai su “Colpàciu cun sa “Viuda Continentali”, comenti totus in bidda dda tzerriànt. M’iat puru contau ca ci fiat calincunu viudu Ruspanti chi s’apostàt foras de Campusantu totu allichidiu e ddi fadiàt is ogus drucis a trassa de pisitu innamorau. Ma issa, m’ia puru nau ca no teniàt nisciuna gana de si torrai a incasinai cun genti Sarda, chi circant scèti pobiddas po ddis torrai a sciaquai is mudandas e a ddis fai su “Fachinu”, in prus, fiat decidendi de torrai a bivi in Continenti, in dd’una “Casa di riposo” meda bella, chi fiat acanta de aundi biviàt cun su pobiddu. Ormai, po mei fiat bessia una cosa normali, in su mentris chi preparau e pulia sa tumba de babbu e mamma, de mi poni a fueddai cun custa signora, ca fiat puru simpàtica, a diferentza de su pobiddu, ca issa m’iat scoviau ca fiat tropu sèriu e coment’e medas Sardus, fiat tostorrudu(1) e malu a ghetai a sulcu. Insoma, tra unu fueddu e s’atru, fia arrennèsciu a cumprèndiri ca su suu no fut istètiu unu grandu amori, ma prus che atru, si fiat còjada po si passai impari sa becesa, ma a dd’intendi fueddendi, sa cosa no dd’iat fata meda felici, primu po su diversu caràtiri e segundu po sa diversa cultura, tra una citadina e unu biddàiu. No sciu si fessat berus, ma m’iat cunfidau puru, ca su pobiddu fiat meda susuncu e càstiat troppu su dinai e prima de si morri a issa dd’iat puru fatu promiti, de si fai poni unu pagheddu de dinai aintru de su baullu, cosa chi nanca issa iat fatu, ponendiddi unu assegnu “Non trasferibile” (non si scit mai) aintru de sa busciaca de sa giaca de sposòriu chi dd’iat postu po dd’interrai. Po nai sa beridadi, castiendi sa fotografia de su pobiddu, deu puru mi fia cunvintu, ca sa signora teniàt unu pagheddu de arrexoni. In cussa fotografia  sa bonànima, parriàt  diaderus arrennegau e de cara no fut tropu bellixeddu. No cumprendu perou poita, sa signora, iat sceberau de poni cussa fotografia, ca mi parriàt ca forsis iat sbaliau a ddu poni a barba longa e cara pagu luxenti.

A diferentza de medas viudas, chi ponint sa fotografia de is pobiddus, sceberendi cussa prus espressiva, mancai de candu fiant bellus e piciocus e prexaus che puxis, mancai in vida no fessant mai aici. Insoma in sa fotografia de su pobiddu ddoi fiat sa faci prus arrennegada de totu su Campusantu de bidda. Unu merì chi fia arribau prima de signora, mi fia postu a fissai sa fotografia de custu paesanu miu e forsis pensendi a cussu chi m’iat nau sa “Viuda Continentali”, mi fiat aici cunvintu de su caràtiri malu de cuss’òmini, ca parriàt ca fiat narendumì “ma ita tenis de mi castiai aici? Non as mai biu unu mortu, cun dd’una fotografia de biu? Parru arrennegau berus? Ma ita dep’essi prexau de m’essi mortu chene mancu mi podi gosai sa pensioni e de nd’essi calau a bidda mia aintru de unu baullu?”. Pensencinci beni, mi fiat tocau a amìtiri ca teniàt arraxoni de essi infrascau (2). A diferentza de is paesanus mius, ca funt nomenaus coment’e brullanus, ia cumprèndiu ca issu no teniàt nisciuna gana de brullai. Mancu mali ca a pustis unu pagheddu, fiat arribada sa pobidda e si fiaus luegus postus a fueddai de atru. Custu andatzu, fiat andau aici po unu scantu mesis e si podit nai ca deu, fia bessiu s’ùnica persona chi sa signora iat donau confidentza. Ma unu Giòbia amerì de unu merì de Atòngiu, candu mi fiat incaminau in sa zona de su Campusantu, aundi ci fiat sa tumba de su pobiddu de sa signora, dd’ia bia ca fiat pulendi sa tumba de un’atra persona chi no fiat cussa de su pobiddu, ma una acanta, chi fiat de unu mortu chi no ddi fiat ne mancu parenti. Fia abarrau spantau e mi fia domandau ita fessat sucèdiu e poita custa cosa. Prima fia andau a portai is froris aundi fia andendi, ma morria de sa curiosidadi de sciri ita fiat fadendi sa “Viuda Continentali”, seguramenti,segundu mei si fiat cunfùndia, oburu s’intendiàt mali. Po cussu mi fia acrutziau e dd’ia “gentilmenti” domandau:“Guardi signora che ha sbagliato tomba, guardi che la tomba di suo marito è di là!” Issa iat artziau is ogus e a boxi bàscia ma convinta, m’iat arrespostu cun cadentza Torinesa:“ Lo so! Lo so! Che è di la!

E fadendumì sa mossa po si fai cumprèndiri mellus m’ita nau a boxi alta: Ma di qua o di la, l’importante è che non esca di qua!”

Depu nai in beridadi, ca ci fia abarrau mali e “scoi, scoi” (3) e chene saludai, ci fia bessiu de Campusantu. A pustis una pariga de dis non ia torrau a incontrai sa signora e informendumì, m’iant riferiu ca sa Viuda ci fiat torrada a bìviri a Torino, poita puru ca po culpa de un’esaurimentu nervosu, dd’iant arricoverada in dd’un’ospidali po maladias de conca. Non ia torrau a biri prus cussa signora, no sciiat ne mancu comenti fessat finia, si si fessat morta o biviàt ancora, ma in su mentris  sa tumba de su pobiddu iat cumentzau a essi trascurada, aici mi fia beniu a conca, datu chi in bidda no teniàt parentis strintus, de portai calincunu frori puru a sa tumba de cussu  paesanu miu. Unu merì chi mi fia torrau a poni a fissai sa fotografia, forsis po sa sugestioni o no sciu poita, ma mi fia patu ca in sa fotografia issu fiat arriendi e dd’ia biu puru a barba fatta e a faci prexada. Fiat unu merì de ierru e su celu parriàt prus nieddu de cantu fiat, aici unu pagu intimoriu de custa strana situatzioni, mi fia incaminau a passu lestru a sa bessida de su Campusantu. Pròpiu in su cancellu, ia incontrau su Guardianu, chi m’iat informau ca fiat arribada una lìtera a unu marmista de bidda, cun dd’una fotografia cun su dinai e s’òrdini de cambiai cussa chi fiat in sa tumba de su pobiddu de sa “Viuda Continentali”. De sa dì, candu passau acanta de cussa tumba e biria sa cara de su paesanu miu a barba fata e prexau, parriàt ca no fiat prus arrennegau e certas bortas mi parriàt puru, si dda fissau, ca mi pichiàt s’ogu. Fiant passaus in su mentris una pariga de mesis, ma ecu, ca unu Domigu a mangianu, ia biu ananti de mei, duas signoras elegantis cun duus bellus matzus de froris. Comenti a passu lestru ddas ia superadas, ia riconotu sa “Viuda Continentali”, chi luegus biendumì’ si fiat firmada mi saludai e a mi presentai s’atra signora. M’iat spiegau ca fiat istètia mali e ca fut sanada e iat decìdiu de ndi torrai bìviri a bidda, poita ca a Torino nanca no ddi praxiàt prus, poita sa vida e s’ambienti no fiat prus coment’e prima. Po ddi fai cumpangia iat fatu beni cun issa una amiga issa puru viuda. Essendi duas bellas “Viudas Continentalis”, brullendi ddi s’ia nau de no si fidai de is viudus de bidda, ca fiant sempri in circa de “cucai”(4) e issas arriendi arriendi m’iant strintu sa manu. In su mentris po quistionis de traballu apu dèpiu cambiau bidda, ma cida passada seu torrau a andai a Campusantu e apu biu froris friscus in sa tumba de su pobiddu de sa “Viuda Continentali”. M’at informau su Guardianu, ca is froris est ponendusiddus s’amiga de sa “Viuda Continentali”, chi in su mentris s’est acasada cun dd’unu Viudu “Ruspanti de Bidda. Inveci sa “Viuda Continentali” essendi grandu amanti de s’Artigianau Sardu s’est trasferia a bivi a Villasarda, cun dd’unu artigianu “Tessidori” de tapetus Sardus, ch’iat conotu in ocasioni de una mostra de prodotus tìpicus. A cantu m’at contau un amigu de cussu logu, nanca est istètiu un’amori fulminanti e sa “Viuda Continentali” nanca parrit torrada giovunedda, siat po s’ària bona sia po s’ambienti de cussa bidda e siat puru poita cussu tessidori non est bravu scèti a tessi ma puru a fibai, e mancai issu puru tengat una certa edadi, nanca dda trattat “cun is guantus”. Dònnia tanti sa “Viuda Continentali” torrat a agatai sa tumba de su pobiddu, impari cun su Tessidori e abarrant a papai in domu de s’amiga de bidda. Insoma, comenti si narat .e vissero tutti felici e contenti” …A parti sa bonànima de su paesanu miu mortu! A propòsitu, seu torrau a intrai a su Campusantu de bidda, apu torrau a castiai sa fotografia de cussu paesanu miu …parrit torra arrennegau!

 

 

N.B. I personaggi e la storia sono frutto della fantasia dell’autore.

(1) Tostorrudu= Testardo

(2)Infrascau= Alterato

(3)Scoi, scoi= Fare di nascosto

(4) Cucai= Conquistare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*