Scracalius, barzellette in sardo

Laurenza est imprassada cun Giomaria

Laurenza: O Sergiu, seu tropu innamorada de tui e tui puru de mei?

Giomaria: Si deu puru, ma perou, si mi tzèrrias cun su nòmini miu. Oghinò est mellus chi ddu domandis a Sergiu!

———————————————————————————————————————–

Una Scimieta domandat a su babbu Scimioni

Sa scimieta: O babbu, totus is amigus, mi pigant in giru, poita nanca assimbillu tropu a is cristianus.

Su scimioni: Est berus. Ma chi dda smitis de furai, as a bit ca no ti ddu narant prus!

————————————————————————————————————————                     Tziu Alfredu est in s’edìcola

Tziu Alfredu: Donimì su giornali de ariseu.

Su Giornalàiu: Ecu su giornali de ariseu. Ma bolit puru cussu de oi?

Tziu Alfredu: Nossi. Cussu de oi, ddu còmporu cras!

————————————————————————————————————————

Lellu est fadendi sa dichiaratzioni de amori a Defenza

Lellu: Càstia Defenza, seu siguru ca ci ap’a arrenèsci a ti fai felici.

Defenza: Chi imoi ti ndi andas de ananti, seu sigura deu puru!

———————————————————————————————————————–

Giampaulu est papendi in dd’una tratoria e tzèrriat su Camerieri

Su camerieri: mi dica. Est totu a postu?

Giampaulu: ma ita totu a postu!

Su camerieri: ita problemas ci funt?

Giampaulu: su pisci arrustiu chi m’at portau, est ancora cruu

Su camerieri: no podit essi! E poi, comenti fait a ddu nai?

Giampaulu: ddu nau, poita seu siguru!

Su camerieri: si est siguru, narimì poita est siguru

Giampaulu: siguramenti est pagu cotu, poita su pisci est ancora movendi is brànchias in su pratu!

Su camerieri: si. Ma a su mancu no podit nai ca su pisci non est friscu!

————————————————————————————————————————

Saveriu at incontrau s’amigu Mauru

Mauru: e insandus comenti andat cun pobidda tua?

Saveriu: tropu beni. Deu ge seu a postu. Seus foras de pari! E tui inveci?

Mauru: nos ge seus ancora impari. Pobidda mia est una fata

Saveriu: biadu tui ca tenis una fata in domu

Mauru: ma cali beni! Est una fata poita mi cumandat a bacheta!

————————————————————————————————————————

Tziu Albericu est in farmacia

Su farmacista: bongiorno tziu Albericu. Ita mexina ddi serbit?

Tziu Albericu: m’iat a serbì una bella scàtula de cussas pastilieddas asullas

Su farmacista: apu cumprèndiu ddis serbit su Viagra

Tziu Albericu: sissi pròpiu de cussas

Su farmacista: dda portat sa retzeta?

Tziu Albericu: nossi. Ma ge portu sa fotografia de pobidda mia. Aici cumprendit poita mi serbit!

————————————————————————————————————————

Pietrinu est sètziu a cuaddu e portat a coddu unu sacu de mangimi. Ecu ca incontrat s’amigu Ginettu

Ginettu: ma nara o Pietrinu. Ma la ca ses tontu. Poita portas cussu sacu a coddu, asub’e su cuaddu?

Pietrinu: po arrespetai cust’animali. Aici totu su pesu, no pesat asuba de su cuaddu!

————————————————————————————————————————

Ubertu est in giru fueddendi cun su gopai Gaudenziu

Gaudenziu: e insandus ita mi contas?

Ubertu: e ita bolis chi ti conti.

Gaudenziu: nara, comenti andat cun pobidda tua?

Ubertu: mali. Meda mali.

Gaudenziu: poita andat mali?

Ubertu: po su motivu, ca no fait atru che mi fueddai de su primu pobiddu

Gaudenziu: tontixeddu ses! E tui insandus fueddaddi de sa pròssima pobidda. Ca bis comenti ddi passat!

————————————————————————————————————————

Torquatu est a consultu aundi de unu Magu

Su Magu: naramì poita ses benia

Torquata: seu benia fintzas a innoi, ca bollu a mi sciusciai una maleditzioni chi portu asuba de tropu tempus

Su Magu: chi est chi ti dd’at fatta?

Torquata: mi dda fata unu predi, trint’annus fait

Su Magu: po ti ndi tirai custa cosa, mi depis nai is fueddus giustus chi su predi t’iat nau

Torquata: is fueddus fiant: “vi dichiaro marito e moglie”!

————————————————————————————————————————

Delfina est bussendu a sa porta de unu Magu indovinu

Delfina: est permesso? C’est nisciunus? Potzu intrai?

Su magu: si ci seu. Ma chi est bussendi?

Delfina: ge seus beni pigaus! Si non indovinat chi est bussendi, it’at essi s’atru!

————————————————————————————————————————

Siru est in dd’unu bar, intrat una bella picioca

Siru: buongiorno bella signorina. Ddi potzu cumbidai unu cafei?

Sa picioca: no potzu, seu fidantzada.

Siru: ita ddi fait. Ma poi, de candu est fidantzada?

Sa picioca: seu gia fidantzada de dexi annus!

Siru: bho! Ma no mi nerat ca est dexi annus chi no si bufat unu cafei!

————————————————————————————————————————

Tzia Mafalda est in sa firmada de sa corriera. arribat s’autista

Tzia Mafalda: ma signor autista. Ma candu partit custa corriera?

S’autista: tra pagu. Ma sa tzia, ita tenit pressi?

Tzia Mafalda: tengu pressi si. Ca portu unu pei arrèsciu asuta de s’arrod’e ananti.

————————————————————————————————————————

Unu topixeddu si presentat ananti de sa bilieteria de unu cìnema

Su topixeddu: bonasera. c’est postu aintru o c’est pagu genti?

Su bilietàiu: a cust’ora c’est pagu genti. Mi parrit ca ddoi funt cuatru gatus

Su topixeddu: insandus torru prus a tradu. Ca cun cuatru gatus no mi fidu a intrai!

————————————————————————————————————————

Pinellu s’incontrat cun s’amigu Giosuè

Giosuè: saludi. Ge ti biu totu stralunau. Ma ita se malàdiu?

Pinellu: ma ita malàdiu. Est ca ultimamenti no seu dromendi nudda e no sciu comenti fai

Giosuè: ma as provau a contai is brebeis?

Pinellu: ge apu provau. Ma in su tallu ddoi funt scéti cincu brebeis e finu tropu in pressi.

————————————————————————————————————————

Tzia Serafina est in fueddendi cun s’oculista

Tzia Serafina: ap’intèndiu ca si papu meda carotas nanca fait beni a sa vista. Berus est?

S’oculista: ma chi si dd’at nau custa tontidadi?

Tzia Serafina: mi dd’at nau pobiddu miu, ca est cassadori

S’oculista: e ita c’intrat su cassadori?

Tzia Serafina: c’intrat. Poita m’at nau, ca non at mai biu unu conillu cun is ochialis!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*